Porady prawne

Radca prawny Łódź – kompetencje radcy prawnego

0
Radca prawny

Radca prawny to osoba po studiach prawniczych i aplikacji radcowskiej, świadcząca pomoc prawną w oparciu o przepisy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Droga do zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego jest długa i trudna, ale zawód ten uznawany jest za prestiżowy. Radcy prawni i adwokaci (zawody niezwykle pokrewne, ale nie tożsame) cieszą się dużym zaufaniem społecznym. Radca prawny Łódź ma kompetencje nieco niższe niż adwokat, ale zwykle jest pierwszą osobą, do której swoje kroki kieruje osoba borykająca się z problemem natury prawnej.

Na czym polega świadczenie pomocy prawnej?

Radca prawny Łódź zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej, co polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, a także występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Nie istnieją ograniczenia mówiące o podmiotach, na rzecz których radca prawny może świadczyć pomocy prawnej.

Radca prawny Łódź – zawód zaufania publicznego

Radca prawny jest zawodem polegającym na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Z tego powodu zalicza się go do profesji cieszących się zaufaniem publicznym. Wśród zawodów zaufania publicznego znajdują się także inne, dla których w drodze ustawy utworzono samorządy zawodowe, o których, jako posiadających właśnie nazwę, stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Radcowie prawni są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Chodzi zwłaszcza o uchwalony przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych Kodeks Etyki Radcy Prawnego, który reguluje podstawowe wartości zawodu, takie jak: niezależność, tajemnicę zawodową, unikanie konfliktu interesów, kwestię ochrony godności zawodu w życiu zawodowym, publicznym i prywatnym oraz lojalności wobec klientów.

Radca prawny Łódź – droga do zawodu

Radcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła magisterskie studia prawnicze, a przy tym korzysta z pełni praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest nieskazitelnego charakteru, daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu oraz odbyła aplikację radcowską i złożyła egzamin radcowski. Radca prawny Łódź (sprawdź ofertę tej kancelarii) to zwykle osoba, która ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Related Posts